Általános információk

GIMNÁZIUM

A gimnáziumi képzés tanulmányi ideje 4 év.

 

Alkalmazott tanterv:

  • gimnáziumi kerettanterv (általános gimnázium)
  • gimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv választott specializációval (fakultációs gimnázium)

 

Választható idegen nyelv: angol vagy német

 

  • A választott szakon a speciális tantárgyak tanulása a képzés teljes időtartama alatt kötelező, és csak a választható órakeret egy részének felhasználásával teljesíthetőek az emelt szintű követelmé

 

  • A tantárgyak egy részét csoportbontásban oktatjuk, amely elősegíti a differenciált foglalkozá

 

  • A tanulók tehetséggondozó foglalkozásokon, valamint korrepetáláson vehetnek részt.

 

Tanulóink az utolsó két évfolyamon valamennyi érettségi vizsgatárgyból heti két órás érettségi előkészítő foglalkozáson vehetnek részt.

 

A gimnáziumi képzés céljai:

 

  • A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelés-oktatás folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés.

 

  • Fejlesztő célú képzési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel készíti fel tanulóit arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet.

 

  • A gimnázium feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, továbbépítésére, integrálására.

 

  • Gimnáziumi képzésünkkel párhuzamosan szervezünk szakmai bizonyítványt adó az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmákat. Ezzel kapcsolatban további információt intézményünk nyílt napjain, illetve a Tanulmányi Osztályon kaphatnak.